A Magyar Logisztikai Egyesület és a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (a továbbiakban a szabályzatban “Szakmai Szervezetek”) az általános szakmai presztízs növelése és az egységes szakmai színvonal megteremtése érdekében 2002 áprilisában úgy döntött, hogy a jövőben együttesen működteti a “Tanúsított Logisztikai Szakértő” rendszert és közösön adja ki a “Tanúsított Logisztikai Szakértő” címet.

A Tanúsított Logisztikai Szakértő rendszer célja olyan szakértői gárda felállítása illetve elismerése, akik szakértelmüknél fogva, illetve a szakma iránti elkötelezettségüknek köszönhetően szívesen rendelkezésre állnak tanácsadással kapcsolatos munkákban. A cím elnyerése természetesen magas szakmai elismerést is jelent az MLE és az MLBKT azon tagjai számára, akik a kiírt feltételeknek megfelelnek.

Tanúsított Logisztikai Szakértő cím elnyerésének szabályzata:

 1. A logisztika szakmai színvonalának növelése, a Társaság célkitűzéseinek megvalósítása, és a Társaság tagjai számára szakmai tevékenységük elismerése érdekében a Társaság létrehozza a Tanúsított Logisztikai Szakértő címet.
 2. A cím elnyerésére pályázhatnak azok a természetes személyek, akik az MLBKT vagy MLE tagjai, tagdíjukat befizették, tagdíj elmaradásuk a jelentkezés pillanatában nincs. A Szakmai Szervezetek jogi személyiségű tagjai munkatársaik sorából évente egy személyt jelölhetnek. Az így jelölt személy Tanúsított Szakértő cím elnyerésének eljárását úgy kell lefolytatni, mintha egyéni tag lenne. A szakértői cím akkor érvényes, ha a jelölt egyéni tagként belép valamelyik Szakmai Szervezetekbe.
 3. A címre való pályázás feltételei:Felsőfokú végzettség, legalább 5 éves, logisztikai szakterületen eltöltött gyakorlat, előadói illetve publikációs tevékenység, aszakmai közéletben elismerést szerzett szakember ajánlása.Nem szükséges ajánlás azok számára, akik sikeresen elvégezték a Társaság felsőfokú logisztikai szervező szaktanfolyamát (OKJ 54 3435 01), valamint a BKÁE-val és az LFK-közösen szervezett másoddiplomás logisztikai menedzsment szakirányt. Szakmai referenciák megadása növeli a cím elnyerésének esélyét.
 4. A cím elnyeréséhez a jelentkezőnek az itt letölthető jelentkezési lapon, kell jelentkezni. A jelentkezési határidő: minden negyedév utolsó munkanapja. A jelentkezések elbírálása a beadást követő 30 napon belül történik. A jelentkezési lapon kívül más jelentkezési formát a Szakmai Szervezetek nem fogadnak el.
 5. A benyújtott jelentkezési lapokat az MLBKT Titkársága veszi nyilvántartásba, arról a jelentkezési határidőket követően írásban tájékoztatja az MLE Titkárságát, és ezt követően továbbítja a Bíráló Bizottságnak.
 6. A Bíráló Bizottság 7 tagból áll. A Bizottság tagjait az MLBKT és az MLE Elnöksége jelöli ki a tanúsított szakértők sorából. A Bizottság megbízatása két naptári évre szól (2002 január elsejével kezdve). A Bizottság tagjai újrajelölhetők. A Bíráló Bizottság meglévő tagjai mellé az MLE 2 főt delegál. A Bizottság elnökét az MLBKT adja.
 7. A Bíráló Bizottság határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatait jegyzőkönyvben rögzíti, melyet az MLBKT Titkárságára továbbít. A Bíráló Bizottság bármelyik Szakmai Szervezet Elnöksége által elfogadott és elismert ajánló személyét elfogadja.
 8. Az MLBKT Titkársága a Jelentkezőt írásban, közös fejléces papíron értesíti a Bizottság határozatáról, és pozitív döntés esetén megküldi a Szakértői címet igazoló tanúsítványt.
 9. A tanúsított szakértő jogosult szakértői minősítését az üzleti életben szokásos módon névjegyén, önéletrajzában "Az MLBKT és MLE Tanúsított Logisztikai Szakértő" szöveggel feltüntetni.
 10. A Szakmai Szervezetek Titkárságai a tanúsított szakértők névjegyzékét, a szakértők által megadott elérhetőségekkel, az MLBKT és MLE honlapján, valamint a Logisztikai Híradóban és LOGINFO-ban feltünteti, az érdeklődök számára a tanúsított szakértők névsorát rendelkezésre bocsátja.
 11. A szakértői címet a szakértő mindaddig jogosult használni, ameddig tagsági viszonya az MLBKT-val vagy MLE-vel fennáll. A tagsági viszony megszűnésével a szakértőt a Szakmai Szervezetek szakértői listájáról törli, és a törlés tényét a Híradóban illetve honlapján nyilvánosságra hozza.
 12. A Szakmai Szervezetek Elnökségei egyeztetés és egyhangú döntés után jogosultak a szakértői listáról való törlésre minden olyan szakértő esetében, akinek szakmai tevékenységével kapcsolatban súlyos, bizonyítható kifogások merülnek fel, illetve magatartása eltér az üzleti életben elfogadott általános normáktól.
 13. A szakértő tanácsadói tevékenységét saját nevében végzi. A szakértő és a megbízó közötti jogviszonyban a Szakmai Szerveztek semmilyen szerepet nem töltenek be.
Tanúsított logisztikai szakértők